Köp Provigil utan recept

köpa provigil utan recept

Att köpa Provigil utan recept online är inte svårt? Oroa dig inte, det kan du hos oss köp Provigil online utan krångel och snabbt.

Aktiv beståndsdel: Modafinil

köpa Provigil Utan recept

vill du köpa Provigil uppkopplad? På den här sidan kan du se var du kan beställa detta läkemedel utan recept tidigare från din egen läkare. Säker, pålitlig och diskret. Detta läkemedel tillhör en diabetesmedicin för att behandla högt blodtryck och njurproblem (diabetisk nefropati) orsakad av diabetes och anses vara säkert av flera läkare att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan de vanliga frågornahur man köper Provigil utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

Beställ Provigil utan recept

I följande tabell kan du se var du kan beställa Provigil utan att använda recept, granskare från Uniquepharmaceuticals.com har kollat alla priser på internet och kommit fram till att Medpillstore levererar de bästa Provigil-priserna utan att ett recept behövs. De skickar över hela världen (inte till USA/Kanada), deras lager finns både inom EU och utomlands, och de ger utmärkt service för att köpa Provigil utan recept.

Vad är Provigil

Provigil är en oregelbunden antipsykotisk medicin. Blockerar dopaminreceptorer i CNS såväl som konflikter med dopaminknappen i grundläggande gangliya såväl som i limbiska delar av neoncephalon. Det tas vid överkänslighet, störningar i det hemopoietiska systemet (tillsammans med anamnes), alkoholhaltig och skadlig psykos, myasteni, koma.

Provigil droganvändning

Provigil används för att hjälpa individer som har narkolepsi, obstruktiv sömnapné/hypopnésyndrom (OSAHS), eller skiftarbete sömnproblem (SWSD) för att förbli vaken hela dagen. Provigil behandlar inte dessa situationer och kan bara fungera så länge du fortsätter att ta det.

Vad ska du diskutera med din läkare innan du använder detta läkemedel

 1. Diagnos av sömnstörningar: Provigil ska endast användas till patienter som har genomgått en fullständig utvärdering av sin överdrivna sömnighet, och hos vilka en diagnos av antingen narkolepsi, OSA och/eller SWD har ställts i enlighet med ICSD eller DSM diagnostiska kriterier. En sådan utvärdering består vanligtvis av en fullständig anamnes och fysisk undersökning, och den kan kompletteras med testning i laboratoriemiljö. Vissa patienter kan ha mer än en sömnstörning som bidrar till deras överdrivna sömnighet (t.ex. OSA och SWD sammanfaller hos samma patient).
 2. Allmän: Även om Provigil inte har visat sig orsaka funktionsnedsättning, kan alla läkemedel som påverkar CNS förändra omdöme, tänkande eller motorik. Patienter bör varnas för att använda en bil eller andra farliga maskiner tills de är rimligen säkra på att Provigil-terapi inte kommer att negativt påverka deras förmåga att delta i sådana aktiviteter.
 3. CPAP-användning hos patienter med OSA: Vid OSA är Provigil indicerat som ett komplement till standardbehandling(er) för den underliggande obstruktionen. Om kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP) är den bästa behandlingen för en patient, bör en maximal ansträngning för att behandla med CPAP under en tillräcklig tidsperiod göras innan Provigil påbörjas. Om Provigil används tillsammans med CPAP, är uppmuntran av och periodisk bedömning av CPAP-efterlevnad nödvändig.
 4. Kardiovaskulära systemet: Provigil har inte utvärderats hos patienter med nyligen anamnes på hjärtinfarkt eller instabil angina, och sådana patienter bör behandlas med försiktighet.
 5. Patienter som använder steroida preventivmedel: Effektiviteten av steroida preventivmedel kan minska vid användning med Provigil tabletter och i en månad efter avslutad behandling. Alternativa eller samtidiga preventivmetoder rekommenderas för patienter som behandlas med Provigil-tabletter och under en månad efter avslutad behandling med Provigil.
 6. Patienter som använder cyklosporin: Blodnivåerna av ciklosporin kan minska vid användning med Provigil. Övervakning av cirkulerande ciklosporinkoncentrationer och lämplig dosjustering för ciklosporin bör övervägas när dessa läkemedel används samtidigt.
 7. Patienter med gravt nedsatt leverfunktion: Hos patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion, med eller utan cirros, ska Provigil administreras i en reducerad dos.
 8. Patienter med gravt nedsatt njurfunktion: Det finns otillräcklig information för att fastställa säkerhet och effekt av dosering hos patienter med svåra nedsatt njurfunktion. (För farmakokinetik vid nedsatt njurfunktion.
 9. Äldre patienter: Hos äldre patienter kan elimineringen av Provigil och dess metaboliter minska till följd av åldrande. Därför bör man överväga att använda lägre doser i denna population.

Provigil läkemedelsinteraktioner

Även om säker medicin inte ska användas kollektivt i något avseende, kan i två fall två helt olika läkemedel också användas kollektivt även när ett samspel kan inträffa. I dessa fall kan din läkare behöva ändra dos, eller annorlunda försiktighetsåtgärder kan också vara obligatoriskt. När du ta denna medicinDet är särskilt viktigt att din sjukvårdspersonal vet om du tar något av de läkemedel som anges nedan. Följande interaktioner har valts utifrån sin potentiella betydelse och är vanligtvis inte allomfattande.

Använda denna medicin med någon av nästa mediciner är normalt inte riktigt bra, men kan också krävas i vissa fall. Om varje läkemedel ordineras tillsammans kan din läkare ändra dosen eller hur vanligtvis du använder ett eller var och ett av läkemedlen.

 • Alfentanil
 • Amiodaron
 • Avapritinib
 • Axitinib
 • Benshydrokodon
 • Brigatinib
 • Buprenorfin
 • Capmatinib
 • Citalopram
 • Klaritromycin
 • Clobazam
 • Cobimetinib
 • Kodein

Andra interaktioner

Vissa läkemedel bör inte användas vid eller under hela tiden med att äta eller sedan äta vissa typer av måltider interaktioner kan hända. Att använda alkohol eller tobak med säker medicin kan utlösa interaktioner. Diskutera tillsammans med din sjukvårdspersonal om du använder din medicin tillsammans med måltider, alkohol eller tobak.

Andra medicinska problem med Provigil

Förekomsten av olika medicinska problem kan ha en sidoeffekt om att använda denna medicin. Se till att du informerar din läkare om du har andra medicinska problem, särskilt:

 • Alkoholmissbruk
 • Drogmissbruk eller beroende
 • Angina
 • Hjärtsjukdom
 • Depression
 • Hypertoni
 • Mani
 • Psykos
 • Vänsterkammarhypertrofi

Provigil korrekt användning

Ta denna medicin enbart enligt anvisningar från din läkare. Ta inte extra av det, ta det inte extra normalt, och ta det inte under en längre tid än din läkare beordrade. Om en överdriven mängd tas kan det ändras till vanebildande.

 1. Denna medicin kommer med en medicinguide. Det är viktigt att du helt enkelt lär dig och uppfattar denna information. Var säker på att fråga din läkare om något du inte uppfattar.
 2. Denna medicin ersätter inte att få tillräckligt med sömn. Det bör inte användas för sällsynt sömnighet som inte har erkänts som narkolepsi, sömnapné eller skiftarbete sömnproblem. Fråga din läkare om rekommendationer om goda sömnvanor.
 3. Om du har sömnapné och använder en konstant konstruktiv luftvägsstress (CPAP)-maskin på kvällen, fortsätt att använda den här maskinen med Provigil.
 4. Ta denna medicin på samma tid varje dag. Ändra inte tiden på dagen du tar Provigil utan att först prata med din läkare.
 5. Du kan ta denna medicin med eller utan måltider.

Provigil Dosering

Dosen av denna medicinering kan vara helt olika för olika patienter. Följ din läkares instruktioner eller instruktionerna på etiketten. Följande information består enbart av vanliga doser av denna medicin. Om din dos är helt annorlunda, ändra inte den förrän din läkare säger åt dig att vidta åtgärder.

Mängden medicin som du helt enkelt tar beror på läkemedlets energi. De olika doserna du tar varje dag, tiden mellan doserna och hur lång tid du tar medicinen är också beroende av den medicinska nackdelen som du kan använda medicinen för.

 • För oral dosering (tabletter):
  • För narkolepsi eller obstruktiv sömnapné / hypopneasyndrom:
   • Vuxna och ungdomar 17 år och äldre: 200 milligram (mg) så snart som en dag, på morgonen. Din läkare kan förbättra din dos efter önskemål.
   • Tonåringar och barn yngre än 17 år: Användning och dos bör bestämmas av din läkare.
  • För skiftarbete sömnproblem:
   • Vuxna och ungdomar 17 år och äldre: 200 milligram (mg) en timme tidigare än du börjar arbeta.
   • Tonåringar och barn yngre än 17 år: Användning och dos bör bestämmas av din läkare.

Missad dos

Om du missar en dos av detta läkemedel, hoppa över den missade dosen och återgå till ditt vanliga doseringsschema. Dubbla inte dosen. Om du missar en dos Provigil och även du kommer ihåg det tidigare än kl. 12.00 på dagen samma dag, ta den missade dosen så snabbt som möjligt.

Provigil försiktighetsåtgärder

Din läkare borde undersöka dina framsteg vid vanliga besök för att göra det möjligt för denna medicin att fungera korrekt. Din blodstress kan behöva kontrolleras extra vanligtvis när du tar denna medicin.

Det är viktigt att informera din läkare om du råkar bli gravid. Din läkare kanske vill att du ska göra ett register över att vara gravid för patienter som tar denna medicin.

Allvarliga porer och hudreaktioner kan hända med denna medicin. Sluta använda denna medicin och undersök omedelbart tillsammans med din läkare om du har blåsor, skalar eller lossnar i porerna och huden; rosa porer och hudskador; extrema finnar eller porer och hudutslag; sår eller sår på porerna och huden; eller feber eller frossa om du använder denna medicin.

Denna medicin kan utlösa en kritisk sorts allergisk reaktion som kallas anafylaksi. Anafylaxi kan vara livshotande och kräver omedelbar medicinsk behandling. Sluta ta denna medicin och namnge din läkare omedelbart om du har en porer och hudutslag; klåda; nässelfeber; heshet; besvära andningsvägarna; besvära med att svälja; eller svullnad av dina fingrar, ansikte eller mun om du använder denna medicin.

Denna medicinering kan utlösa kritisk allergiska reaktioner påverkar ett antal kroppskroppar (t.ex. kranskärl, lever eller blodkroppar). Sluta använda denna medicin och undersök omedelbart tillsammans med din läkare om du har följande tecken:

 • bröstvärk eller obehag
 • feber och frossa
 • mörk urin
 • huvudvärk
 • utslag
 • ont i magen
 • ovanlig trötthet
 • ovanlig blödning eller blåmärken
 • gula ögon eller porer och hud

Provigil lagring

 1. Förvara medicinen i en sluten behållare vid rumstemperatur, bort från värme, fukt och direkt skonsam. Undvik att frysa.
 2. Håll dig utom räckhåll för ungdomar.
 3. Behåll inte föråldrad medicinering eller medicinering nu inte önskad.
 4. Fråga din sjukvårdspersonal hur du behöver eliminera alla mediciner du inte använder.

Provigil biverkningar

Tillsammans med de önskade resultaten kan en medicin utlösa några negativa effekter. Även om inte alla dessa obekväma biverkningar kan inträffa, kanske de vill ha medicinsk behandling om de händer.

Kontakta din läkare omedelbart om någon av de följande obehagliga biverkningarna inträffar:

 • Svarta, tjäriga avföringar
 • suddiga fantasifulla och förutseende eller olika fantasifulla och förutseende justeringar
 • bröstvärk
 • frossa eller feber
 • klumpighet eller ostadighet
 • förvirring
 • yrsel eller svimning
 • förhöjd törst och urinering
 • psykologisk förtvivlan
 • problem med påminnelse

Andra negativa effekter som inte anges kan också hända hos vissa drabbade. Om du upptäcker några andra resultat, kontrollera tillsammans med din sjukvårdspersonal. Ring din läkare för medicinsk rekommendation om negativa effekter.

Symtom på överdosering

 • Agitation eller njutning
 • snabba eller bultande hjärtslag
 • förhöjd blodstress
 • bry sig om att sova

varning

Information om psykotiska störningar, som ingår i recensionen av Provigil, används uteslutande för de informativa funktionerna och bör inte övervägas som alternativ till licensierad sjukvård eller remiss från distributören av hälsovårdsbehandling.

Ansvarsfriskrivning

Pfizer är inte anslutet till denna webbplats. Varumärket och logotyper och bilder som används tillhör Pfizer. Innehållet på denna webbplats är endast informativt. Vi levererar, marknadsför eller skickar inte läkemedel själva och hänvisar dig till ansedda webbutiker på Internet. Rådfråga alltid en läkare när du använder läkemedel.

På denna webbplats säljer vi inga mediciner och hänvisar besökare till betrodda internetleverantörer. På detta sätt sparar vi dig och det bästa priset för människor många problem och du kan enkelt och lagligt få denna kraftfulla medicin.


Vanliga frågor

 • Vad är Provigil?

  Provigil kan hjälpa till att behandla din narkolepsi och minska sannolikheten för att du får sömnattacker. Det har också använts för att behandla sömnstörningar i skiftarbete och sömnapné.

 • Vad ska du göra om du saknar en dos?

  Om du missar en dos Provigil, ta den så snabbt som möjligt. Men oavsett om det praktiskt taget är dags för din efterföljande dos, hoppa över den missade dosen och återgå till ditt vanliga doseringsschema. Dubbla inte dosen.

 • Vad händer om du tar för mycket Provigil?

  Om en överdosering inträffar, namnge din läkare eller ring ditt närmaste sjukhus. Du kan ha akut medicinsk vård. Du kan också kontakta gifthanteringen på ditt lokala sjukhus.

 • Hur förvarar man Provigil?

  Förvara vid rumstemperatur mellan 59-77 grader F (15-25 grader C) bort från ljus och fukt, barn och husdjur. 

 • Vad bör jag undvika när jag tar Provigil?

  Undvik att konsumera alkohol eller använda olaglig medicin när du tar Provigil. De kan minska fördelarna (t.ex. förvärra din förvirring) och förbättra fientliga resultat (t.ex. sedering) av läkemedlet.

 • Vilka är biverkningarna av Provigil?

  De kan innefatta yrsel, känsla av irritation, sömnighet, extrem trötthet eller sömnsvårigheter (sömnlöshet).


Hur man köper Provigil utan prenumeration online?

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Hur man köper Provigil utan recept inom 5 minuter

Senast uppdaterad den 19 oktober 2021 av Toni El Clikos

sv_SESvenska